Етичен кодекс на фондация “За храната”

 1. Въведение
 2. Този етичен кодекс („Етичен кодекс“), установява общите принципи, етични стандарти и добри практики за поведение в често срещани ситуации. Основната му цел е при контакт с лицата, групите, организациите и общностите, с които работи фондация за осъществяване на дейност в обществена полза „За храната“ („Фондацията“), да се запази нейния благотворителен, независим и професионален характер.
  Етичният кодекс се прилага за членовете, органите, служителите, доброволците и други лица, извършващи действия от името на Фондацията. Но той не е всеобхватен, а поведение, което не е изрично адресирано не следва да се приема непременно за етично или неетично, само защото за него не е създадено конкретно правило.

 3. Цели на Фондацията
  1. Развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
  2. Развитие и утвърждаване на здравеопазването, образованието, и физическата култура;
  3. Популяризиране, обогатяване на познанията и изграждане на обществено разбиране и подкрепа за пълноценно, природосъобразно, здравословно и устойчиво хранене на всички нива:
   1. Деца на възраст 0-18 г. и техните родители;
   2. Пълнолетни граждани;
   3. Учители, лекари, готвачи и други професионалисти с влияние върху общественото мнение, хранене и здраве.
  4. Иницииране на законодателни промени за насърчаване на пълноценното здравословно хранене в следните посоки:
   1. съобразяване с произход и качество на използваните суровини;
   2. промени в рецептурни книги и кулинарна обработка на храната;
   3. насърчаване на разпространението и употребата на територията на детските заведения и училища, както и в близост до тях, на сурови плодове, зеленчуци и други храни с безспорен позитивен ефект върху човешкото здраве;
   4. налагане на реален и стриктен контрол в детски и болнични заведения по всички изброени по-горе точки;
   5. предприемане на мерки, насочени към правилата за пакетиране и промотиране на различни видове храни, както и посочване на препоръчителните нива на прием на определени хранителни съставки за определени възрастови групи;
   6. налагане на фискални мерки върху храните с доказано нездравословен ефект;
   7. въвеждане на дисциплина по здравословно хранене и природосъобразен начин на живот в училище.
  5. Съвместна работа и изграждане на партньорства за утвърждаване на принципите на здравословно хранене с:
   1. институции, държавни учреждения, физически и юридически лица:
   2. държавни учреждения: МЗ, МОН, НЦОЗА, БАБХ, РЗИ и други;
   3. образователни институции: детски градини, училища, университети, специализирани академии и други;
   4. болници, социални домове, домове за възрастни хора и други;
   5. професионални организации, асоциации, НПО и други;
   6. ресторанти, магазини, производители и вносители на здравословни храни, фермери и други.
  6. Стимулиране на публичния дебат по въпросите на здравословното хранене и физическата активност.

 4. Мисия
 5. Интересите на Фондацията са свързани с храната и здравословното хранене.
  Здравословното хранене е балансирана консумация на пълноценна и разнообразна храна, което осигурява оптимален прием на вещества за удовлетворяване на физиологичните потребности, без предозиране или хроничен недостиг, при избягване консумацията на токсични вещества. Разбирането на Фондацията за здравословно хранене е: балансирано, пълноценно хранене, в което присъстват всички хранителни групи (растителни и животински). Хранене, което дава приоритет на плодове и зеленчуци, бобови и зърнени култури, семена и ядки и свежда до минимум количеството на тестени храни и захарни изделия и изключва пържени храни, газирани напитки и храни с високо съдържание на сол, консерванти, хидрогенирани мазнини, изкуствени оцветители и ароматизатори.
  Здравословното хранене цели постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за добро и оптимално здраве при съобразяване с индивидуалните нужди (възраст, пол, начин на живот, степен на физическа активност, културен контекст/традиции в общността, хранителни навици, локални храни). То се постига при съобразяване с няколко фактора – достатъчни хранителни вещества, разнообразие, чистота на храната, кулинарна обработка, хранителни навици.
  За избягване на всякакво съмнение, дейността на Фондацията не е свързана с прилагане на лечебни методи или предписване на режими на хранене. Нейната работа е насочена към подобряване качеството на живот чрез насърчаване на информирания избор на здравословна храна като част от активния начин на живот.

 6. Средства за постигане на целите
 7. Фондацията постига целите си със следните средства:

  1. Организиране на информационни кампании;
  2. Организиране на обучения на родители, учители и готвачи в ясли, детски градини и училища, болнични заведения;
  3. Комуникация с държавната администрация;
  4. Участие в национални дискусии;
  5. Изразяване на становища по актуални въпроси във връзка с действащата законодателна уредба, както и предложение за нови законови и подзаконови нормативни актове;
  6. Организиране на кампании за набиране на средства;
  7. Участие в проекти с външно финансиране;
  8. Организиране на проучвания, събиране и публикуване на статистика свързана със здравословното хранене и здравен статус на обществото;
  9. Консултации относно приготвяне и подбор на храната;
  10. Участия в обществени дебати по въпроси, свързани с храненето и здравето;
  11. Създаване на експертни комисии, временни и постоянни работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Фондацията;
  12. Участие чрез свои експерти в работни групи, консултативни съвети или други работни (помощни) органи, създадени със заповед, решение или друг акт на компетентен орган.

 8. Ръководство за добри практики
 9. Както Фондацията, така и дейността и са изложени на много икономически, обществени, политически и индивидуални въздействия, в това число от страна на хранителната индустрия, организации в областта на здравеопазването и образованието, държави органи, обществени групи и отделни индивиди. При взаимодействието с тези субекти, особено с имащите стопански характер, са на лице много рискове, които възникват поради различните ценности и стандарти на различните групи субекти. За да се намалят и избегнат тези рискове, Фондацията създава следните правила, които нейните органи, членове, служители и лицата извършващи действия от нейно име („Представители на Фондацията“) ще спазват:

  1. Ще предприемат подходящи мерки да действат честно, лоялно и с необходимия професионализъм. По-конкретно:
   1. При осъществяване на правомощията и изпълнението на задълженията си няма да се влияят от личен интерес. Личен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето.
   2. Няма да използват своето положение, за да оказват, в свой собствен интерес, влияние върху отделни лица, свързани с Фондацията (служителите, доброволци или други), когато те изпълняват свои функции.
   3. Незабавно уведомяват ръководството на Фондацията, когато от тях се изисква да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им.
   4. Няма да правят изявления от името на Фондацията или на нейните партньори без да са изрично упълномощени за това от ръководството.
   5. Всички изявления във виртуалното пространство, касаещи Фондацията, нейния предмет на дейност или проектите/събитията, в които тя участва, които са направени без изрично упълномощаване от страна на Фондацията, ще се смятат за лично мнение на служителя/доброволеца/представителя, който е длъжен да уточни това по недвусмислен за адресатите на изявлението начин.
  2. Ще действат като финансово отговорни субекти
   1. Фондацията се финансира от дарения, членски внос, набиране на средства, приходи от стопанска дейност и възнаграждения за извършваните от нея услуги. Тя ще цели прозрачност по отношение на източниците на финансиране, ресурси за възнаграждения, постоянни разходи, услуги за членовете, реализирани програми и други дейности.
   2. Фондацията ще има ясно дефинирани финансови отношения с представителите на хранителната индустрия, здравната и образователната система, държавните органи, неправителствените организации, потребителите и други засегнати лица. В случай, че тези отношения включват плащания, Фондацията следва следните правила:
    1. не допуска въздействие или принуда (независимо дали директно или не) от страна на дарителя или спонсора върху политиките или действията й, и приема средства само ако не създават негативна реклама;
    2. приходите генерирани от дейностите на Фондацията, да съответстват на предоставените услуги и вложения труд и да задоволяват текущи нужди, така както са дефинирани в стратегическите или годишните и планове;
    3. ако служител на Фондацията получава подкрепа за участие в обучения, срещи и подобни събития, неговото посещение следва да бъде от полза за Фондацията и да има ясна приложимост в работата й;
   3. Фондацията и Представителите на Фондацията няма да:
    1. използват дарени средства за цели различни от тези на дарението, освен ако донора изрично одобри алтернативното използване на средствата;
    2. изказват одобрение за продукт, или по някакъв друг начин да подсказват, че определен продукт е по-добър от друг;
    3. приемат материални дарове от членове на хранителната или свързани индустрии;
    4. допускат да бъдат поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, нито ще искат и ще приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на професионалния им подход по определени въпроси;
   4. Фондацията не приема дарения, чиито произход е неясен или поражда основателни съмнения за противозаконно придобиване.
  3. Установят и поддържат мрежа от свързани с дейността партньорства
   1. Характера на дейността на Фондацията изисква контакти с широк кръг от здравни и професионални организации, търговски субекти и обществени групи. Успехът на подобни отношения и партньорства е от значение за успешното осъществяване мисията на Фондацията. За това е важно преди да се влезе в конкретно партньорство, естеството на подобни отношения да се разбере добре и да остане прозрачно. При оценката на отношенията с партньори, Фондацията се води от следните общи насоки:
    1. Има ли организацията, продукт или услуга, която Фондацията не може да подкрепи?
    2. Има ли организацията репутация, сравнима с тази на Фондацията? Ако не, склонна ли е Фондацията да и помогне да подобри репутацията си в замяна на нейната подкрепа?
    3. Ако приеме партньорството, ще отблъсне ли другите си поддръжници до степен, която е неприемлива?
    4. Подкрепата на тази организация ще помогне ли на Фондацията да следва мисията, за която е създадена?
    5. Ще се подобри ли името на Фондацията, нейната репутация или дейност или ще пострада?
    6. Ако се предлагат парични средства, това ли е от което наистина се нуждае Фондацията или е по-добре да получи по интегративен пакет – заедно с професионален съвет, достъп до друга подкрепа, доброволческо време и др.?
    7. Има ли изход, в случай , че дадените обещания не се спазят?
    8. Каква ще бъде позицията на Фондацията, например след 3 години, без подобна подкрепа?
   2. Фондацията насърчава и поддържа отношения със следните субекти:
    Представители на хранителната индустрия
    Хранителната индустрия е важна за постигане мисията на Фондацията. Но контакта с нея има потенциала както за действителни, така и за възможни конфликти на интереси. Все пак Фондацията отчита факта и приветства обстоятелството, че е на лице растящо осъзнаване на обществените нужди от популяризиране на здравословното хранене. Рискът за Фондацията идва от там, че работата с многоликата хранителна индустрия може да се тълкува като подпомагане от страна на Фондацията (като например да способства за увеличаване на печалбите или да осигурява конкурентно предимство като извършва промоция на здравословни брандове). За да избегне този риск, Фондацията ще избягва промотирането на продукти и /или участието в корпоративни печалби.
    По-конкретно може:

    1. да подкрепя и окуражава усилията на компаниите да изменят определен продукт, с цел да се увеличи хранителния и енергийния му профил. Тази подкрепа може да се изразява в изявления, сочещи конкретната причина за подкрепата, при условие, че изявлението не се прави в текстове на реклами, на опаковката на самия продукт или неговия етикет;
    2. да бъде на разположение за проверка на научните факти и данни в публикации и други изявления, свързани с продукти;
    3. да участва в ролята на съветник в комитети свързани с хранителната индустрия, без право на глас;
    4. да предоставя научна информация и материали и да отговаря на конкретни запитвания от хранително/здравословно/лайфстайл естество, като предоставя съвет, ръководство или коментари за които и се заплаща възнаграждение, съответстващо на извършената работа;
    5. да преглежда информационни материали, за да осигури, че научните детайлни са верни и релевантни, без обаче да бъде посочвана като автор;
    6. да поддържа изключително професионални отношения, подкрепени с достоверна документация на всички транзакции и ангажименти, свързани с даването на професионални съвети;
    7. да позволява името и логото на Фондацията да бъде използвано при спонсорирането на програми, проекти и дейности, само ако отговаря на мисията и целите на Фондацията;
    8. да полага всички усилия, за да избегне склонност към подкрепа на определени храни, напитки или компании;

    Фондацията няма да:

    1. поддържа финансов интерес в който и да е клон на хранителната индустрия чрез дялове или чрез други схеми, които са свързани с финансови ползи, базирани на корпоративна печалба;
    2. бъде представлявана в съвет на директорите или друг корпоративен орган или комитет със задължението да определя бизнес структури в индустрията, дружествена политика или други, които са в конфликт на интереси с мисията на Фондацията;
    3. производители в областта на хранителната индустрия, дистрибутори, промотъри и доставчици могат да се изказват в подкрепа на дейността на Фондацията или нейните заслуги, но само с предварително одобрени от Фондацията изказвания.Това одобрение или подкрепа не трябва да се използва по начин, който може да бъде изтълкуван като насочващ или подкрепящ продукт, бранд, услуга или компания;
    4. използва логото, търговската марка или свързана с Фондацията информация по начин, който може да се изтълкува като одобрение на конкретен продукт;
    5. влиза във взаимоотношения с организации и лица, свързани с производството и разпространението на цигари, алкохол, наркотични вещества и оръжие.

    Неправителствени организации и институции в областта на здравеопазването и образованието
    Фондацията използва добри бизнес практики, за да установи правилата за съвместна работа и защита от рискове при работа с неправителствени организации и институции в областта на здравеопазването и образованието. По-конкретно Фондацията:

    1. ще работи в условията на сътрудничество, като приема и уважава разликите в подхода или в мненията и възгледите;
    2. ще подкрепя общи цели;
    3. няма да служи на алтернативни мнения, които противоречат на разумно формираното и мнение;
    4. ако е възможно, ще остане във връзка с неправителствената организация или институцията в областта на здравеопазването или образованието, дори и в случай на несъгласие;
    5. избягва сближаване и синхронизиране с партизанстващи организации.

    Други държавни органи
    Фондацията ще работи с държавни органи и независими регулатори, за да подкрепи и подобри информацията и програмите за потребителите, ще поддържа комуникационни връзки за развиване и въвеждане на политики, създадени да подобряват качеството на живот на населението чрез храната.
    Обществени организации и организации на потребители
    Фондацията насърчава приятелски настроената комуникационна стратегия и информация за потребители, които се базират на достоверна информация за храната и нейните ползи за здравето;
    Научна общност:
    Фондацията поддържа своята независимост, която е съществен фактор за постигане на нейната мисия. Тъй като прости действия могат да хвърлят сянка върху името на Фондацията, а загубата на добро име се възстановява трудно, Фондацията ще създаде правила, за да осигури че:

    1. доброто име на Фондацията се пази ревниво;
    2. съществуват и се следват насоки за управление на риска присъщ на взаимоотношенията с търговския субекти и държавни институции;
    3. името и логото на Фондацията се разпознават като ценен актив;

Нормите на този Етичен кодекс са доброволно прието морално-етично задължение за поведение на Представителите на Фондацията и се прилагат, доколкото не противоречат на действащото законодателство.